Login
GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Bisseruplejren, mandag d. 29. marts. 2021 kl. 19.30

Mødet holdes virtuelt via Microsoft Teams. Link til mødet fås ved tilmelding til Tue Nielsen, tue.e.nielsen@gmail.com senest fredag d. 26. marts.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. 
 5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år
 8. Eventuelt.

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 må indsendes skriftligt til foreningen Bisseruplejrens formand senest 2 uger før generalforsamlingen (formand@bisseruplejren.dk)

Såfremt der ikke indkommer forslag fra medlemmerne er dette den endelige dagsorden.

 

Referat fra generalforsamlingen på Bisseruplejren mandag D 31.08.2020.

 

Pk 1:                   Valg af dirigent.

                             Lis Hansen

 

Pk 2:                   Bestyrelsens beretning.

                             Formanden aflagde beretning med følgende ordlyd.

Vi er i år en fuldtallig bestyrelse; men med nye mennesker på posterne, og vi øver os på at udføre de opgaver der er til os.

                             På vores første møde havde vi inviteret servicemedarbejder Børge og hans                          hjælper                              Mikkel, for at få en tættere kontakt. Det er være en udfordring at ingen

                             af bestyrelsesmedlemmerne kommer jævnligt på lejren.

                             Vi har indkøbt en ny havetraktor, hvilket Børge er godt tilfreds med. Den gamle er solgt.

                             Vores arbejde med at ændre de nuværende vedtægter hænger stadig.

                             Vi har fået en donation på kr. 42.000,00 fra Dianalund KFUM & K. disse penge er              øremærket til udearealer.

                             Der er afholdt en arbejdsdag hvor Y`s men hjalp.

                             Vi har som alle andre mærket covid 19, og det giver os lidt udfordringer.

                             Der arbejdes fortsat med nye initiativer på affaldssorterings området.

                             Fra teknisk udvalg: Listen af arbejdsopgaver til arbejdsdagen blev nået 

                             fuldstændig.

                             Ny liste til den kommende arbejdsdag er udarbejdet.

 

Pk. 3:                  Regnskab til godkendelse.

                             Foreningens kasserer Bent Moestrup fremlagde regnskabet der viste et                                                              overskud på 131.903,00 kr.

                              Regnskabet blev godkendt.

 

Pk 4:                   Indkomne forslag.

                             Der var ikke indkommet nogen.

 

Pk 5:                   Budget og kontingt for det kommende år.

                             Budget blev fremlagt.

                             Forlag om uændret kontingent for 2021 på 25 kr. for enkeltmedlemmer og 5 kr. for         medlemmer af en forening blev vedtaget.

 

Pk 6:                   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

                             Frits Hansen, Knud Andersen og Niels-Erik Jespersen genopstillede og blev valgt.             

                             Hvis der bliver brug for suppleanter, må bestyrelsen finde disse.

 

Pk. 7:                  Valg af Revisor:

                             Inge Lund Andersen og Peter Christensen blev genvalgt.

 

Pk. 8:                  Eventuelt.

                             Ingen ting.

AF: Tue Nielsen (25-07-2020)

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Bisseruplejren, mandag d. 31. 08. 2020 kl. 19.30 på Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135 4243 Rude

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. 
 5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år
 8. Eventuelt.


Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 må indsendes skriftligt til foreningen Bisseruplejrens formand senest 2 uger før generalforsamlingen.
Såfremt der ikke indkommer forslag fra medlemmerne er dette den endelige dagsorden.

 

 

 

Referat fra Generalforsamling i Foreningen Bisseruplejren d. 28-03-2019 kl. 19.30

 1. Valg af dirigent.

Kirsten Schmidt valgt til dirigent.

 1. Bestyrelsens beretning.

Lene aflagde beretning:

 • Vi fået nyt bestyrelsesmedlem, som er trådt ind i stedet for Ellen Krogh, Bent Mostrup som er ny kasserer / udlejer i foreningen.

 • Bookingsystemet er opdateret. Ny hjemmeside

 • Forsikringssagen (el-tavlen nedbrændte) er afsluttet og det meste er blevet dækket af forsikringen

 • Det er besluttet at KFUM og KFUK får 50% tilskud på lejre.

 • Der er hold arbejdsdag sammen med Y´smen – Det er fremover en hverdag der bliver arbejdsdag

 • Vi har haft en snak omkring grøn lejr, som vi vil tale videre om i det kommende år.

Teknisk udvalg supplerede, ved Knud

 • Der er kommet nyt loft og nye lamper i gang og hall.

 • Der er kommet nye yderdøre

 • Bølgely har fået ombetrukket sengene.

 

 1. Regnskab til godkendelse.

Bent fremlagde foreningens regnskab

Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag. 

Ingen forslag

 1. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark

Bent fremlagde budget og kontingent. Regnskabet viser et lille overskud på 22.000. 

Forslag om uændret kontingent i 2020, 25 for enkeltmedlemmer, 5 kr. pr. foreningsmedlem – godkendt.

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Jørn (Knud) og Lene er på valg – de modtager begge genvalg

Da foreningens formand, Thyge Andersen er gået bort, skal der vælges et nyt medlem. 

Kirsten Davidsen, Fuglebjerg, ønsker at indtræde i bestyrelsen. Kirsten er hermed valgt på generalforsamlingen.

Der blev ikke valgt suppleanter

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år

Begge revisorer, Inge Lund Andersen Peter Christensen, er villige til genvalg.

Der blev ikke valgt suppleant.

 1. Eventuelt.

 

Opmærksomhed på at:

 • Opdatere hjemmesiden 

 • Vedtægter skal gennemgås

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Bisseruplejren, torsdag d. 28. marts kl. 19.30 på Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135 4243 Rude

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab til godkendelse eller anden foranstaltning.
 4. Indkomne forslag. 
 5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år
 8. Eventuelt.


Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 må indsendes skriftligt til foreningen Bisseruplejrens formand senest 2 uger før generalforsamlingen.
Såfremt der ikke indkommer forslag fra medlemmerne er dette den endelige dagsorden.

 

Referat fra generalforsamlig i Foreningen Bisseruplejren

onsdag d. 21. marts 2018

1. Valg af dirigent.
Arne Nielsen blev valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
Der er sket meget i år på godt og ondt. Der er kommet ny sydgavl, vedligholdelsesfri. Der er kommet nye
møbler i Hallen. Vi har fået 35000 fra KFUM og KFUK i Dianalund til møblerne. Der er sat en rottespærer i
brønden.
Arbejdsdag: To fra Næstved og syv fra Dianalund y ?smen deltog. Der blev taget godt fat og lavet meget. Vi
er glade for at der år efter år bliver gjort dette store stykke arbejde.
Der har været tale om at få taget renset og taget skorstenen ned. Bestyrelsen tager stilling til det på
kommende møde.
Hybenhegnet er blevet studset.
Der har været brand i gruppetavlen. Der blev hurtigt gjort noget ved det, så vi ikke skulle aflyse fremtidige
lejre. Vi mangler at få dækket beløb for tabt leje.
Ellen er blevet syg, og vi har skiftet kasserer. Bent Mostrup er blevet ny kasserer. Der har været en del
problemer med at få adgang og overtaget bankforretningen, men det er nu lykkedes.
Tømrer Bjarne Krogh er bestilt til at lave loft i hallen og på wcér.
3. Regnskab til godkendelse eller anden foranstaltning.
Finn Diemer har gjort regnskabet færdigt, da han har haft kendskab til vores regnskab gennem Ellen, og
fået adgang til det via Ellens computer.
Bent Mostrup gennemgik regnskabet. Der er en difference i udejningsregnskabet på 10.070 kr.
Der var spørgsmål til en forholdvis stor vvs regning, samt opmærksomhed på at der mangler afregning med
forsikringsselskabet i forhold til branden i eltavlen.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag.
Ingen

5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af
foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark
Budget for 2018 blev fremlagt af Niels- Erik.
Posterne omkring Honorar formand, Anmin omk. og Administration udlejer og kasserer er ikke afsat med
beløb, da bestyrelsen er i gang drøftelser omkring honorar til udlejer og kasserer. Bestyrelsen laver
budgettet færdigt på førstkommende bestyrelsesmøde.
Kontingenterne er uændret og godkendt.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er: Frits- Tue- Peter
Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt
Bent Mostrup blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år
Peter Christensen og Inge Lund Andersen er blevet genvalgt
8. Eventuelt.
Bestyrelsen vil spørge Finn Diemer om han ønsker at være revisorsuppleant.

Referat fra generalforsamling 2017

Referat:

2. Bestyrelsens beretning. Penge fra Dianalund KFUM & KFUK har doneret 35.000 til nye møbler.

Der er sat ny gavl op udvendig, ved Bølgely.

Borde er blevet renoveret.

Hovedrengøring i december.

Bestyrelsen er meget glad for Børge`s arbejde. Bestyrelsen giver 5.000 som ”til fredshed bonus”

Der har været ubudne gæster, intet ødelagt, kaffemaskine stjålet.

Fil fra Per Vibjerg med billeder fra lejre blev afleveret.

Ekspansionsbeholder på fyret er blevet udskiftet

3.Ellen fremlagde regnskab, se vedhæftning.

Lidt nøgletal:

Der var et overskud på 51.965,09 kr. mod 61.789,- i 2015

Der er blevet brugt 132.000 på vedligeholdelse, mod 34.000 i 2015

Regnskabet blev vedtaget.

4.ingen indkomme forslag

5.Budget fremlagt

6.Valg til bestyrelsen: På valg er: Ellen, Knud, Niels Erik, alle modtog genvalg

7. Valg af revisorer Peter Christensen og Inger Lund Andersen.

Eventuelt: Jørn reklamerede for Børnelejre på Bisserup, og delte postkort ud med reklame for lejrene.